Is sprake van juiste aanzegging bij loonsanctie?

Het loon van de werknemer kan om verschillende redenen door de werkgever worden opgeschort of stop gezet. Deze sanctie kan worden opgelegd wanneer een werknemer niet meewerkt aan re-integratie, dan wel niet voldoet aan de gestelde controlevoorschriften wanneer hij ziek is.
In het geval dat de werkgever wil overgaan tot het opschorten van het loon, is het belangrijk dat deze zogenaamde loonsanctie met grote zorgvuldigheid worden toegepast. Aan het toepassen van deze sanctie zijn enkele voorwaarden verbonden. U leest ze hieronder!

Wanneer de werkgever het loon van een werknemer wil opschorten of stoppen, moet hij dit vooraf en schriftelijk aankondigen.
Tevens dient de werkgever deze aankondiging onverwijld te laten plaatsvinden. Dit betekent dat de werkgever direct over dient te gaan tot aankondiging van deze maatregel.

Wanneer de aankondiging niet op een juiste wijze is gedaan, dan komt dit voor rekening van de werkgever.

Daarnaast dient de werknemer in de gelegenheid gesteld te worden zijn of haar gedrag aan te passen. Voldoet de werknemer vervolgens nog steeds niet aan zijn verplichtingen, dan dient de werkgever nogmaals aan te kondigen de sanctie op te leggen. Wanneer dit niet gebeurt, dan kan de werkgever later geen beroep meer doen op enig andere grond om het loon alsnog geheel of gedeeltelijk op te schorten of stop te zetten. De werknemer heeft in dat geval dus steeds recht op loon.

Heeft u nog vragen over het bovenstaande of bent u van mening dat uw loon onrechtmatig is opgeschort of stop gezet? Wij helpen u graag!

Neem in dat geval contact met ons op:

T:0492-544415
A: Mierloseweg 5, 5707 AA Helmond
E: secretariaat@braakmanadvocaten.nl

Gratis inloopspreekuur: dinsdag en donderdag van 16:30 uur tot 17:30 uur