Krijg ik wel een verklaring omtrent gedrag (VOG)?

Een vraag die regelmatig aan ons wordt gesteld. Personen die in aanraking zijn geweest met politie en/of justitie twijfelen vaak of zij nog wel een verklaring omtrent gedrag  (VOG) zullen ontvangen.

Bij de start van een nieuwe baan of een stage kan de werkgever om een VOG vragen. Het is een verklaring die aangeeft of uw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor betreffende baan of stage. De aanvraag kan via de gemeente worden ingediend ofwel online met gebruik van DigiD.

Wanneer u een strafblad heeft, zal na de aanvraag door Justis, Ministerie van Justitie en Veiligheid, eerst worden bekeken of sprake is van een relevant strafbaar feit binnen de geldende terugkijktermijn. De duur van de terugkijktermijn hangt o.a. af van het doel waarvoor de VOG is aangevraagd en uw leeftijd. In beginsel is de terugkijktermijn voor een VOG vier jaar. Voor jongeren tot 23 jaar geldt een terugkijktermijn van 2 jaar, behalve als sprake is van zedendelicten of zware geweldsdelicten.

Door Justis wordt onder andere gekeken naar uw leeftijd, het soort werk dat u wilt doen, het strafbare feit dat is gepleegd en de ernst ervan, wanneer het feit is gepleegd en of sprake is van recidive. Er wordt een afweging gemaakt of het strafbare feit een bezwaar vormt voor uw baan of stage. Er zal een belangenafweging worden gemaakt, waarbij uw belang bij het verkrijgen van de VOG wordt afgezet tegen het risico voor de samenleving.

Door Justis wordt een besluit genomen namens de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie. Indien Justis voornemens is om géén VOG te verstrekken, dan ontvangt u eerst een ‘voornemen tot afwijzen’. Het is van groot belang daarop te reageren. U kunt uitleg geven over uw persoonlijke situatie en uw belang bij de verstrekking van de VOG. Het is raadzaam daarbij bewijs toe te zenden van de positieve veranderingen in uw leven, zoals positieve referenties. Hierna volgt de definitieve beslissing van Justis. Wanneer Justis daarna onverhoopt toch een negatief besluit neemt, dan kunt u daartegen bezwaar maken.

Heeft u vragen over de verklaring omtrent gedrag (VOG) of wenst u bijstand van onze advocaten bij het opstellen van de zienswijze of een bezwaarschrift? U kunt vrijblijvend contact met ons opnemen:

T: 0492-544415
A: Mierloseweg 5, 5707 AA Helmond
E: secretariaat@braakmanadvocaten.nl

Gratis inloopspreekuur: dinsdag en donderdag van 16:30 uur tot 17:30 uur.