Vaststellingsovereenkomst

Heeft u van uw werkgever een vaststellingsovereenkomst / voorstel tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst ontvangen? Het is van groot belang om de voorwaarden die hierin zijn opgenomen juridisch te laten controleren.

In de beëindigingsovereenkomst zijn de verschillende bepalingen opgenomen over de wijze van beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden. Van belang is onder andere om heldere afspraken te maken over de ontslagvergoeding, de voortzetting van werkzaamheden tot het einde van het dienstverband, danwel vrijstelling van werkzaamheden, maar ook de afwikkeling van vakantiedagen, het concurrentie- of relatiebeding en het verstrekken van een positief getuigschrift of referenties.

Bovenal dient nagegaan te worden of de vaststellingsovereenkomst voldoet aan de wettelijke vereisten. Dit is vooral van belang indien u in aanmerking wilt komen voor een WW-uitkering van het UWV. Zo dient rekening gehouden te worden met de wettelijke opzegtermijn voor de werkgever, mag u geen verwijt toekomen van het ontslag, mag er geen sprake zijn van dringende reden voor ontslag en bent u niet ziek.

Wanneer u een vaststellingsovereenkomst heeft ontvangen van uw werkgever, neem dan direct contact op met onze gespecialiseerde advocaten voor advies en bijstand in de afwikkeling. Voor wat betreft de kosten die hieraan verbonden zijn, kan vaak een regeling worden opgenomen in de vaststellingsovereenkomst, waarbij de werkgever deze kosten (deels) vergoedt. Daarnaast zou bekeken kunnen worden of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand.

T: 0492-544415
A: Mierloseweg 5, 5707 AA Helmond
E: secretariaat@braakmanadvocaten.nl