Vrije advocaatkeuze weer verder beknot ?

Rechtsbijstandsverzekeraars blijven het proberen; U als verzekerde heeft het recht om voor een (gerechtelijke) procedure een eigen advocaat in te schakelen op kosten van uw verzekeraar. Daarover schreven wij al eerder

Lees verder

Controleren vaststellingsovereenkomst (Vso)

Wanneer u en uw werkgever gezamenlijk tot het besluit komen om het dienstverband te beëindigen kan dit gerealiseerd worden door het opstellen van een zogenaamde vaststellingsovereenkomst. Hierin worden de oorzaken en gevolgen van het beëindigen van het dienstverband opgenomen. Met een goed opgestelde vaststellingsovereenkomst komt de werknemer in aanmerking voor een WW uitkering va [...]

Lees verder

Schadevergoeding voor slachtoffers van huiselijk geweld

Op 6 februari 2019 werden schokkende cijfers gepubliceerd over het aantal slachtoffers van huiselijk geweld in de afgelopen vijf jaar. Het Wetenschappelijk onderzoeks- en documentatiecentrum (WODC) concludeert na uitgebreid onderzoek namelijk dat ruim 700.000 Nederlandse meerderjarigen in de afgelopen vijf jaar minimaal &eac [...]

Lees verder

Bezwaar en beroep tegen een besluit van de overheid

Als u het niet eens bent met een beslissing van de overheid, hoeft u zich daar niet bij neer te leggen. Het bestuursorgaan (bijvoorbeeld rijksoverheid, provincie, gemeente, UWV, sociale verzekeringsbank, CBR) dient in het besluit aan te geven wat u moet doen als u het niet eens bent met de beslissing en binnen welke termijn u dat moet doen.

Bezwaar en beroep Vaak is de eerste st [...]

Lees verder

Ruimere regelingen rondom smartengeld

Uit vergelijkend onderzoek is gebleken dat de bedragen die aan smartengeld worden toegekend in Nederland de laatste jaren behoorlijk zijn gestegen.

In tegenstelling tot ons omringende landen is de hoogte van het smartengeld dat wordt toegekend bij letsel of leed overgelaten aan de beoordeling van de rechter. Er zijn simpelweg te veel omstandigheden om dit in tabellen te vatt [...]

Lees verder

Wijzigingen arbeidsrecht vanaf 2020

Op de valreep van 2018 is het wetsvoorstel Arbeidsmarkt in balans (WAB) gepubliceerd. Zoals de naam al zegt, moet de WAB zorgen voor een nieuw evenwicht op de arbeidsmarkt. Als het aan minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ligt, moeten de maatregen uit de wet in 2020 in werking treden. Wat staat u als werkgever of werknemer te wachten met de WAB?

Kort samengevat w [...]

Lees verder

Vuurwerkdelicten en jongeren

Veel jongeren kunnen rond de jaarwisseling niet wachten om vuurwerk af te steken. Jaarlijks wordt een groot aantal jonge verdachten aangehouden in verband met het te vroeg afsteken van vuurwerk en het ter beschikking hebben of stellen van een hoeveelheid legaal of illegaal vuurwerk.

Afhankelijk van onder andere de classificatie en hoeveelheid van het vuurwerk, de datum van het fei [...]

Lees verder

Wie betaalt de kosten van een procedure?

Het is een veelvoorkomend misverstand dat gemaakte proceskosten volledig verhaald kunnen worden op de wederpartij als een procedure wordt gewonnen. De zogenaamde proceskostenveroordeling is lang niet altijd kostendekkend en bovendien is deze niet in alle zaken van toepassing.

In civiele zaken (zaken tussen burgers of rechtspersonen) en in bestuurszaken (zaken tussen burgers en de [...]

Lees verder

Belangrijke wijzigingen op komst voor de internationale echtscheiding

De regels die gelden voor (de gevolgen van) echtscheidingen zijn steeds ingewikkelder.

Dit geldt zeker ook voor de (financiële) afwikkeling van het huwelijk. Vanaf 2018 is de algehele gemeenschap van goederen voor huwelijken in Nederland aangepast naar een beperkte gemeenschap. Kort samengevat: Ieder houdt wat hij had en wat er tijdens het huwelijk bij komt door te sparen w [...]

Lees verder

Eigen rechtsingang minderjarigen

Een veel gehoord misverstand in het familierecht is dat de kinderen zelf mogen kiezen bij welke ouder ze verblijven wanneer zij 12 jaar of ouder zijn. Een simpel keuzerecht bestaat niet, maar de mening van kinderen telt wel degelijk mee in procedures die over hun belangen gaan.

De rechtbank kan minderjarigen van 12 jaar of ouder uitnodigen hun mening kenbaar te maken in een brief [...]

Lees verder

Verkeersovertredingen in 2019

De bekende envelop van het CJIB vindt u niet graag op de deurmat. De meest voorkomende (lichte) verkeersovertredingen worden langs administratiefrechtelijke weg afgedaan, zwaardere verkeersovertredingen veelal met een strafbeschikking.

De hoogte van verkeersboetes stijgt ieder jaar, ook in 2019. Begaat u vanaf 1 januari 2019 een lichte verkeersovertreding, dan is sprake van een st [...]

Lees verder

Hoe lang ben ik partneralimentatie verschuldigd?

Indien u partneralimentatie aan uw ex-partner moet betalen, rijst vaak de vraag hoe lang u deze bijdrage verschuldigd bent. Als de rechter geen termijn aan de alimentatieverplichting heeft verbonden, eindigt deze verplichting na verloop van 12 jaar. De 12-jaarstermijn vangt aan op de datum waarop de echtscheidingsbeschikking is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. De termij [...]

Lees verder

Contactverbod, straatverbod en social media verbod aanvragen

Wordt u ernstig lastig gevallen door een persoon en wilt u een contactverbod, een straatverbod en/of een social media verbod aanvragen?

Het is mogelijk om via politie en justitie een verbod te regelen, ofwel om zelf een spoedprocedure bij de rechtbank te starten. Een advocaat kan namens u een vordering indienen tot het opleggen van een contactverbod, straatverbod en/of een s [...]

Lees verder

Oplossing voor burengeschil

'Een goede buur is beter dan een verre vriend', luidt het bekende spreekwoord. Helaas kunnen niet alle buren goed met elkaar overweg en lopen emoties hoog op in conflicten tussen buren. Tv programma's als 'De rijdende rechter' en 'Mr. Frank Visser doet uitspraak' vormen wekelijks vermaak voor vele kijkers. Maar wat doet u als het uw eigen situatie betreft? Ho [...]

Lees verder

Kinderen in scheiding

Ouders die uit elkaar gaan, het komt tegenwoordig meer en meer voor en daarbij zijn ook steeds vaker jonge kinderen betrokken.

In onze scheidings- en mediationpraktijk proberen we altijd de belangen van de kinderen zo veel mogelijk centraal te stellen, want daarmee zijn ook de belangen van de ouders het meest gebaat. Uit onderzoek blijkt immers steeds duidelijker dat een scheiding [...]

Lees verder

Beperking van de wettelijke gemeenschap van goederen

De Eerste Kamer heeft eind maart 2017 ingestemd met het wetsvoorstel dat de omvang van de wettelijke gemeenschap van goederen beperkt. Dit betekent een wijziging van het huidige basisstelsel.

Wanneer u momenteel gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaat, bent u automatisch in algehele gemeenschap van goederen getrouwd. Hiervan kunt u slechts afwijken door het op [...]

Lees verder

Geschil over verkoop woning?

Als gevolg van de achter ons liggende economische crisis deed zich in gevallen van echtscheiding vaak de situatie voor dat de gemeenschappelijke woning niet of moeilijk kon worden verkocht. Wanneer deze woning dan ook nog eens “onder water” stond was het leed vaak niet te overzien.

Gelukkig trekt op dit moment de woningmarkt weer flink aan, mede door de bijzonder [...]

Lees verder

Is sprake van juiste aanzegging bij loonsanctie?

Het loon van de werknemer kan om verschillende redenen door de werkgever worden opgeschort of stop gezet. Deze sanctie kan worden opgelegd wanneer een werknemer niet meewerkt aan re-integratie, dan wel niet voldoet aan de gestelde controlevoorschriften wanneer hij ziek is.
In het geval dat de werkgever wil overgaan tot het opschorten van het loon, is het belangrijk dat deze zogenaamd [...]

Lees verder

Werkgevers opgelet!

Het gebeurt nog wel eens dat een werknemer in de ogen van de werkgever onvoldoende meewerkt aan re-integratie bij ziekte. U kunt hierbij denken aan het niet verschijnen door de werknemer bij de bedrijfsarts. Vaak wordt dan een loonstop of loonopschorting ingezet als prikkel en als waarschuwing. Echter, de rechtspraak is in het algemeen van oordeel dat dit middel niet te lichtzinnig mag worde [...]

Lees verder

Toestemming voor vakantie met uw kinderen naar het buitenland

Heeft u al plannen voor de zomervakantie?
Indien u als ouder gezamenlijk het gezag heeft over uw minderjarige kinderen, dan is het noodzaak dat de andere ouder toestemming verleent voor een vakantie naar het buitenland. Dit geldt zowel voor gehuwden en samenwonenden als voor ex-partners.

Het toestemmingsformulier kunt u hier downloaden via de website van de Rijksoverheid. [...]

Lees verder

Heeft u een (juridisch) probleem en heeft u een rechtsbijstandsverzekering? Dan heeft u recht op vrije advocaatkeuze!

Heeft u een rechtsbijstandverzekering afgesloten? Helaas blijkt nogal eens dat uw probleem niet onder de dekking valt. Dat is bijvoorbeeld het geval bij echtscheiding en aanverwante familierecht zaken. Wanneer de betreffende kwestie wèl in behandeling kan worden genomen door de verzekeraar, ontstaat niet altijd het gevoel dat alles wordt gedaan om u zo goed mogelijk van dienst te [...]

Lees verder

Wat zijn de voordelen van mediation? U vindt ze hier!

Voor velen is de stap naar de rechtbank een stap te ver. In plaats van een gerechtelijke procedure, kunt u een mediation traject volgen.

Mediation is een vorm van conflictbemiddeling tussen twee of meerdere partijen. In het bijzonder bij een echtscheiding en verbreking van samenleving, maar bijvoorbeeld ook bij een arbeidsconflict. Naast het feit dat een gerechtelijke procedure ka [...]

Lees verder

Slachtoffer van een misdrijf? Laat u informeren over uw rechten

Bent u slachtoffer van een strafbaar feit?
Heeft u hierdoor schade opgelopen, bijvoorbeeld ernstig lichamelijk letsel of psychische schade?

Het slachtoffer van een strafbaar feit heeft het recht zich te voegen in de strafzaak tegen de dader. Het slachtoffer kan als benadeelde partij in het strafproces een vordering indienen om zo een vergoeding te krijgen voor deze s [...]

Lees verder

Mijn ex-partner heeft een nieuwe partner. Wat betekent dit voor mij?

Wanneer uw ex-partner een nieuwe partner heeft, kan dit leiden tot een wijziging in de kinder- en partneralimentatie. Als uw ex-partner trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat met een ander, heeft dit gevolgen voor de partneralimentatie. De partneralimentatie komt dan namelijk geheel te vervallen. U bent dan niet meer verplicht te voorzien in de draagkracht van uw ex-partner. Mocht [...]

Lees verder

Privacy statement | © Braakman Advocaten 2019, ontwikkeld door Sevenmiles