Bestuursrecht


In het bestuursrecht staan besluiten van de overheid centraal. Bijvoorbeeld zaken over uitkeringen, belastingen of vergunningen.

In het geval u het niet eens bent met een besluit van een bestuursorgaan, dan heeft u de mogelijkheid om binnen de gestelde bezwaartermijn bezwaar te maken. Het bestuursorgaan zal een reactie geven op het bezwaar en de zaak zal besproken worden op een hoorzitting van de (bezwaarschriften)commissie. Daarna volgt de beslissing op bezwaar.

Bezwaar afgewezen?
U kunt beroep instellen bij de bestuursrechter van de rechtbank door het indienen van een beroepschrift. De bestuursrechter neemt uw zaak alleen inhoudelijk in behandeling als u een rechtstreeks belang heeft. Dat kan een individueel of een collectief belang zijn. Het beroepschrift zal op een zitting van de bestuursrechter inhoudelijk behandeld worden. De uitspraak volgt binnen zes weken na de zitting.

Bent u het niet eens met de uitspraak van de bestuursrechter?
U kunt in hoger beroep. Afhankelijk van de soort zaak, zal het hoger beroep behandeld worden door een gerechtshof, de Centrale Raad van Beroep, het College van Beroep voor het bedrijfsleven of de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Spoed?
Wanneer u met spoed een voorlopige beslissing wenst van de rechtbank, kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd bij de rechtbank. Een voorlopige voorziening is een aparte procedure, naast een lopende bezwaar- of beroepsprocedure, waarin een voorlopige beslissing wordt gegeven door de bestuursrechter.