Algemene voorwaarden

Artikel 1: De maatschap
De burgerlijke maatschap Braakman Advocaten bestaat uit natuurlijke personen en rechtspersonen met beperkte aansprakelijkheid.

Artikel 2: De opdrachtgever
Onder opdrachtgever wordt verstaan: de natuurlijke of rechtspersoon die Braakman Advocaten opdracht geeft voor het verrichten van werkzaamheden.

Artikel 3: De toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden
1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, die worden gesloten met Braakman Advocaten. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op de aanvullende opdrachten of de vervolgopdrachten aan Braakman Advocaten.
2. Op deze algemene voorwaarden kan niet alleen Braakman Advocaten een beroep doen, maar ook de personen die door haar worden betrokken bij de uitvoering van opdrachten. Ook medewerkers die niet meer werkzaam zijn voor Braakman  Advocaten kunnen zich op deze algemene voorwaarden beroepen.
3. De algemene voorwaarden van de opdrachtgever kunnen niet aan Braakman Advocaten worden tegengeworpen.

Artikel 4: De overeenkomst van opdracht
1. Iedere overeenkomst van opdracht wordt uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Braakman Advocaten. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
2. Het staat Braakman Advocaten vrij om verleende opdrachten onder haar verantwoordelijkheid door de door haar aan te wijzen maten en/of personeelsleden van Braakman Advocaten te laten uitvoeren, in voorkomend geval met inschakeling van hulppersonen en/of derden.
3. Braakman Advocaten is verplicht haar opdrachtgevers te identificeren, zowel in verband met controle tegenstrijdig belang als met de Wwft.
4. Na ondertekening van de overeenkomst heeft de opdrachtgever een termijn van drie dagen om deze te niet te doen.

Artikel 5: De uitvoering van de opdracht
1. Braakman Advocaten voert de overeenkomst uitsluitend uit ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de werkzaamheden geen rechten ontlenen. De opdrachtgever vrijwaart Braakman Advocaten tegen vorderingen van derden die stellen dat zij direct of indirect schade hebben geleden door werkzaamheden van Braakman Advocaten.
2. Bij de uitvoering van de opdracht neemt Braakman Advocaten de geldende regelgeving in acht, waaronder de gedragsregels voor en de verordeningen en richtlijnen van de Nederlandse Orde van Advocaten (www.advocatenorde.nl)
3. Bij de uitvoering van de opdracht handelt Braakman Advocaten  zoals de opdrachtgever van een redelijk bekwaam en redelijk handelende advocaat mag verwachten.

Artikel 6: Bewaring van stukken
Nadat de werkzaamheden zijn geëindigd, wordt het dossier gesloten en worden de stukken uit het dossier gearchiveerd. Deze stukken zullen worden bewaard voor een periode van vijf jaar nadat de werkzaamheden zijn beëindigd, na afloop waarvan deze worden vernietigd.

Artikel 7: Honorarium en verschotten
1. Ter vergoeding van de te verrichten werkzaamheden voor de opdrachtgever, maakt Braakman Advocaten aanspraak op honorarium, te vermeerderen met zogenaamde verschotten en btw.
2. Verschotten zijn enerzijds de te specificeren uitgaven, zoals griffierechten, reis- en verblijfskosten, uittreksels, deurwaarderskosten en overige kosten van derden.
Verschotten zijn anderzijds de niet te specificeren kantoorkosten, zoals porti, telefoonkosten, etc. Deze kantoorkosten zijn forfaitair bepaald op 5% van het honorarium.
3. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen berekent Braakman Advocaten haar honorarium volgens het geldend uurtarief, gebaseerd op het laatstelijk door de Nederlandse Orde van Advocaten aanbevolen standaarduurtarief, jaarlijks aan te passen op basis van het gangbaar prijsindexcijfer.
4. Braakman Advocaten is bevoegd om het honorarium tussentijds in rekening brengen, al dan niet bij wege van voorschot, en dit in dat geval achteraf met de (eind)declaratie te verrekenen alsmede met voor opdrachtgever ontvangen derdengelden.

Artikel 8: De betaling van de facturen
1. De (voorschot-) declaraties van Braakman Advocaten dienen binnen veertien dagen na dagtekening te worden voldaan en de rechtsbijstand kan worden opgeschort of beëindigd.
2. Bij niet tijdige voldoening is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim, en zal de wettelijke (handels)rente over het factuurbedrag verschuldigd zijn zoals bedoeld in art. 6:119/119a van het Burgerlijk Wetboek, en zijn de (buiten)gerechtelijke kosten verbonden aan de incassering voor rekening van de opdrachtgever.
3. Tevens is Braakman Advocaten in dat geval bevoegd een incassoprocedure te starten voor de burgerlijke rechter of voor de Geschillencommissie Advocatuur.

Artikel 9: De aansprakelijkheid voor beroepsfouten
De aansprakelijkheid voor eventuele beroepsfouten van Braakman Advocaten, daaronder begrepen haar medewerkers, is steeds beperkt tot het bedrag dat de beroepsaansprakelijkheidsverzekering uitkeert, vermeerderd met het eigen risico dat onder die verzekering wordt gedragen.

1. De gezamenlijke aansprakelijkheid van Braakman Advocaten, de maten en de personeelsleden van Braakman Advocaten is haar totaliteit steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering AON van Braakman Advocaten wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het betreffende geval voor rekening van Braakman Advocaten komt.
2. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot driemaal het door Braakman Advocaten in de betreffende zaak in het betreffende jaar in rekening gebrachte bedrag, tot een maximum van € 10.000,-.
3. Braakman Advocaten is slechts aansprakelijk voor tekortkomingen van hulppersonen en derden indien en voor zover de daaruit voortvloeiende schade op de hulppersoon of de derde kan worden verhaald. Braakman Advocaten is gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van hulppersonen en derden namens de opdrachtgever te aanvaarden.
4. De opdrachtgever vrijwaart Braakman Advocaten tegen alle aanspraken van derden, de door Braakman Advocaten in verband daarmee te maken kosten inbegrepen, die op enige wijze samenhangen met de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden, behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van Braakman Advocaten.

Artikel 10: De toepasselijkheid van de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur
1. Braakman Advocaten neemt deel aan de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur. Indien de opdrachtgever met Braakman Advocaten  een overeenkomst sluit, wordt de toepasselijkheid van deze regeling aanvaard.
2. In verband hiermee hanteert Braakman Advocaten tevens een interne klachtenregeling:
Indien de opdrachtgever een klacht heeft over de werkzaamheden van Braakman Advocaten of over de declaratie, dient deze klacht voorgelegd te worden aan de eigen advocaat, dan wel aan de klachtenfunctionaris. Dit dient te geschieden binnen drie maanden na de dag waarop de opdrachtgever kennisnam of redelijkerwijs had kunnen kennisnemen van het handelen of nalaten dat aanleiding was voor uw klacht. Binnen vier weken nadat de klacht kenbaar is gemaakt, zal schriftelijk een oplossing voor het probleem aan de opdrachtgever worden voorgelegd.
3. Mocht overleg onverhoopt niet tot een bevredigend resultaat leiden, dan kan de opdrachtgever de klacht tot uiterlijk twaalf maanden na de schriftelijke reactie van Braakman Advocaten  indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur, www.degeschillencommissie.nl/over-ons/commissies/advocatuur/.
De Geschillencommissie is ook bevoegd te oordelen over schadeclaims tot een bedrag van maximaal € 10.000,=.
4. Nadat twaalf maanden na de schriftelijke reactie van Braakman Advocaten op de klacht zijn verstreken, vervalt de mogelijkheid om nog een klacht bij de Geschillencommissie Advocatuur in te dienen.
5. De Geschillencommissie Advocatuur behandelt de zaak volgens het Reglement Geschillencommissie Advocatuur, zoals dat geldt op het moment waarop de klacht bij de Geschillencommissie is ingediend. Dit reglement kan bij de Geschillencommissie worden opgevraagd.
6. De Geschillencommissie Advocatuur oordeelt met uitsluiting van de rechter die volgens de wet bevoegd zou zijn om kennis te nemen van het geschil dat de opdrachtgever heeft met Braakman Advocaten. Indien de opdracht is gegeven in een zakelijke hoedanigheid, voorziet het Reglement Geschillencommissie Advocatuur in arbitrage.
7. Tegen de uitspraak van de Geschillencommissie Advocatuur is geen hoger beroep mogelijk.

Artikel 11: De rechtsverhouding waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn
Deze wordt beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de totstandkoming of de uitvoering van de opdracht, inclusief alle declaratiegeschillen, worden uitsluitend beslecht door de bevoegde rechtbank.